Młodzi będą się 
rozwijać!

LZS Sokół Boguchwałów weźmie udział w kilku ciekawych projektach. 25 sierpnia Fundacja Orły Sportu, będąc operatorem krajo-wym programu MIKRO GRANTY, finansowanego przez Ministerstwo Sportu i
Czytaj dalej...

Opolskie Mistrzostwa 
w Strzelaniu Sportowym

27 sierpnia na strzelnicy sportowej KSB Bliszczyce odbyła się druga edycja zawodów strzeleckich. Stowarzyszenie Klub Strzelecki Branice przygotowało dla uczestników bezpłatną amunicje, broń palną,
Czytaj dalej...

Czas podziękowań za zbiory

26 sierpnia w Nowej Wsi Głubczyckiej świętowano dożynki gminne. Podczas uroczystego korowodu zatrzymano się na chwilę, by oficjalnie odsłonić mural na świetlicy wiejskiej. Impreza rozpoczęła się od
Czytaj dalej...

Górnicka-Naszkiewicz Opolska Marka

Witamy, Głubczyce. Podaj dalej!  to bezpłatny miesięcznik społeczno-kulturalny wydawany w 4 000 egzemplarzy i rozprowadzany we wszystkich gminach powiatu głubczyckiego: Baborów, Branice, Głubczyce, Kietrz. W każdym numerze nasi Czytelnicy znajdą ważne informacje z regionu, relacje z lokalnych imprez, wiadomości o aktualnych działaniach prowadzonych w każdej z gmin. 

www.glubczyce.studiob24.pl jest integralną częścią gazety. Na tej witrynie umieszczane są newsy z regionu i materiały publikowane na łamach naszego miesięcznika. Jest to medium niezależne, dlatego zapraszamy wszystkie organizacje i samych mieszkańców do jego współtworzenia!

Głubczyce gazeta

Agro Głubczyce

Konkurs dzień dziecka Głubczyce

Głubczyce gazeta

Głubczyce gazeta

gazeta Głubczyce

bezpiecznie i twórczo

Głubczyce. Podaj dalej


Drift Open Kietrz

Gryf Kietrz

dni kietrza


Oddychaj czytstym powietrzem

półmaraton Kietrz

Maciej Siembieda Jacek Dolec

Patronat Głubczyce

Pobierz wniosek o przyznanie naszego patronatu medialnego

Masz newsa?
Robisz coś ciekawego?
Napisz do nas: redakcja@gazeta.pl

 

WSPÓŁPRACA MEDIALNA
Troja Net

Przetarg Banku Spółdzielczego

R E G U L A M I N P R Z E T A R G U   P I S E M N E G O
na sprzedaż nieruchomości
 
I. PRZEDMIOT PRZETARGU
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa, tj. prawo własności gruntu wraz z prawem własności budynku, położona w Branicach przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 8, 48-140 Branice. Nieruchomość składa się z budynku o łącznej powierzchni użytkowej 405,40 m2 oraz działek
 • nr 344/3 o powierzchni 0,0738 ha zabudowanej budynkiem usługowym dla której Sąd Rejonowy w Głubczycach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW nr OP1G/00015430/8
 • działki nr 345/2 o powierzchni 0,0089 ha zabudowanej budynkiem usługowym, dla której Sąd Rejonowy w Głubczycach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW nr OP1G/00027940/3.
   
Ceną wywoławcza wynosi 1.299.000,00 zł  brutto  (słownie: jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy gr. 00/100). Sprzedaż zwolniona z VAT na podstawie art. 41 ust. pkt 10.
II. WARUNKI UCZESTNICTWA W PRZETARGU
 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie w terminie do dnia 30 czerwca 2022 r. do godz. 15:00  pisemnej, bezwarunkowej oferty zawierającej:
  1. imię i nazwisko lub nazwę oferenta, jego adres lub siedzibę, nr identyfikacji podatkowej,
   a w przypadku podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru lub ewidencji – kopię aktualnego wypisu z właściwego rejestru lub ewidencji,
  2. numer telefonu oraz / lub adres e-mail,
  3.  oferowaną cenę brutto nie niższą niż cena wywoławcza,
  4. podpisane oświadczenia, złożone na formularzu stanowiącym Załącznik do niniejszego regulaminu,
  5. numer rachunku bankowego, na który należy zwrócić wadium w przypadku nieprzyjęcia oferty,
  6. dowód wpłaty wadium.
 1. Oferta musi zostać złożona w języku polskim oraz musi zostać podpisana zgodnie z zasadami reprezentacji. W przypadku, jeżeli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika do oferty musi zostać dołączony oryginał pełnomocnictwa.
 1. Oferty w zamkniętych kopertach z wyraźnym dopiskiem „NIE OTWIERAĆ – BRANICE – PRZETARG” należy składać w Sekretariacie Banku Spółdzielczego w Namysłowie przy Placu Wolności 12, 46-100 Namysłów, w godzinach od 8:00 do 15:00  lub przesłać pocztą (decyduje data i godzina wpływu do Sekretariatu Banku Spółdzielczego w Namysłowie)
  w terminie do dnia 30 czerwca 2022 r. do godz. 15.00. Oferta niespełniająca wyżej opisanego wymogu może zostać uznana za nieważną.
III. DOKONANIE WPŁATY WADIUM.
W celu udziału w przetargu, oferent zobowiązany jest do wpłaty wadium w wysokości 1% ceny wywoławczej brutto. Wpłaty wadium należy dokonać przelewem na rachunek Banku Spółdzielczego w Namysłowie o numerze:  28 8890 0001 9999 9999 9000 0062. Wszystkie opłaty bankowe związane z przelewem wadium ponosi oferent.
 
IV. ROZPOZNANIE OFERT I ZAWARCIE UMOWY.
 1. Przetarg ma charakter pisemnego przetargu.
 1. Rozpoznanie ofert nastąpi na niejawnym posiedzeniu Komisji Przetargowej w Banku Spółdzielczym w Namysłowie.
 1. Wyboru oferty dokonuje Komisja Przetargowa.
 1. Kryterium wyboru oferty jest zaoferowana cena.
 1. W przypadku, gdy w toku przetargu wpłynie więcej niż jedna oferta na zakup nieruchomości, Bank wyznaczy posiedzenie, na którym zostanie przeprowadzona dodatkowa licytacja (aukcja) pomiędzy dwoma oferentami, którzy zaoferowali ceny najwyższe dla nieruchomości będącej przedmiotem przetargu. Kwota postąpienia w licytacji wynosić będzie nie mniej niż 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).
 1. Oferenci, o których mowa w ust. 5, o terminie aukcji zostaną powiadomieni pisemnie
  z co najmniej 10-dniowym wyprzedzeniem. Wysłanie zawiadomienia drogą elektroniczną
  na adres e-mail podany w ofercie jest równoznaczny z zawiadomieniem na piśmie.
 1. Oferenci, o których mowa w ust. 5, ich reprezentanci, lub należycie umocowani pełnomocnicy powinni stawić się na posiedzeniu, na którym zostanie przeprowadzona licytacja.
 1. Niestawiennictwo żadnego z zaproszonych oferentów na posiedzeniu skutkuje dokonaniem przez Bank wyboru najwyższej oferty pisemnej, złożonej na daną nieruchomość.
 1. W przypadku, gdy stawi się tylko jeden oferent, Bank podejmie decyzję o zawarciu umowy sprzedaży z oferentem, który złożył najwyższą pisemną ofertę, chyba że oferent obecny na posiedzeniu (będący jednocześnie oferentem, który nie złożył najwyższej oferty) zaoferuje cenę wyższą od najwyższej zaoferowanej kwoty powiększonej o 1 % ceny wywoławczej brutto.
 1. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi w terminie jednego miesiąca od dnia wyboru oferty przez Bank.
 1. Wydanie nieruchomości nastąpi w terminie do dnia 30 września 2022 r.
 1. Umowa sprzedaży zostanie zawarta w Kancelarii Notarialnej wybranej przez Kupującego.              W przypadku braku porozumienia co do wyboru Kancelarii Notarialnej, umowa sprzedaży zostanie podpisana w Kancelarii Notarialnej wybranej przez Bank.
 1. Wszelkie opłaty związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości, w szczególności koszty sporządzenia aktu notarialnego, koszty wpisu do księgi wieczystej oraz wszelkie ewentualne podatki i inne opłaty publicznoprawne - pokrywa Kupujący.
 1. Stawka podatku VAT albo podatku od czynności cywilnoprawnych zostanie naliczona zgodnie ze stanem faktycznym i prawnym obowiązującym w dniu sprzedaży.
 1. Jedyną akceptowalną formą zapłaty jest przelew całej kwoty ceny na rachunek bankowy Sprzedającego dokonany w takim terminie, by uznanie rachunku bankowego Sprzedającego nastąpiło najpóźniej w dniu poprzedzającym podpisanie aktu notarialnego - umowy sprzedaży nieruchomości. Z zachowaniem terminu określonego w pkt 10, akt notarialny zostanie zawarty w terminie ustalonym pomiędzy stronami. W braku porozumienia co do terminu zawarcia aktu notarialnego termin jednostronnie określi Bank, z tym jednak zastrzeżeniem, iż nie może on przypadać wcześniej niż na 3 dni robocze przed upływem terminu określonego w pkt 10.
 1. Oferentowi, którego oferta została wybrana, wpłacone wadium zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia.
 1. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone bez odsetek, na wskazane przez nich rachunki bankowe, w terminie 7 dni od dnia wyboru oferty przez Komisję Przetargową.
 1. Wadium przepada na rzecz Sprzedającego w razie uchylenia się wybranego oferenta od zawarcia umowy sprzedaży i zapłaty ceny na warunkach określonych w niniejszym regulaminie. W szczególności wadium przepada w razie niezawarcia umowy z przyczyn leżących po stronie Kupującego w terminie określonym w pkt 10, w tym zwłaszcza w przypadku niezapłacenia przez Kupującego całej ceny nabycia.
V. POZOSTAŁE WARUNKI
 1. Oferowana cena nie może być niższa niż cena wywoławcza.
 1. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
 1. Oferent nie może składać ofert warunkowych.
 1. Oferta nie może zawierać postanowień niezgodnych z niniejszym regulaminem.
 1. Oferta nie może – pod rygorem nieważności – pozostawać w swej treści w sprzeczności
  z niniejszym regulaminem.
 1. Oferty niespełniające warunków określonych w niniejszym regulaminie, w szczególności oferty złożone jedynie na wybrane przedmioty (nieruchomości) oraz oferty złożone po terminie – zostaną odrzucone i nie będą rozpatrywane.
 1. Na podstawie art. 701 § 3 Kodeksu cywilnego - Bank zastrzega sobie prawo zmiany, odwołania lub unieważnienia przetargu, bądź aukcji (licytacji) bez podania przyczyn.
 1. Kupujący nabywa nieruchomość w stanie wolnym od obciążeń.
 1. Rękojmia za wady prawne i fizyczne nieruchomości będącej przedmiotem przetargu zostaje wyłączona, z zastrzeżeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 1. Pisemne, bezwarunkowe oferty winny być składane w zamkniętych kopertach z wyraźnym, widocznym, uniemożliwiającym ich przypadkowe otwarcie dopiskiem drukowanymi literami:
„NIE OTWIERAĆ – BRANICE – PRZETARG”
 1. Zaleca się opieczętowanie koperty, bądź też inne jej zabezpieczenie przed przypadkowym otwarciem.
 
 1. Wszelkie informacje na temat przedmiotu przetargu, jak również szczegółowe informacje dotyczące trybu składania ofert, można uzyskać pod nr tel. 77 410 91 00, 697 993 145 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00, jak również drogą elektroniczną pod adresem: bank@bsnamyslow.com.pl
 
 

<< Wróć do poprzedniej strony

Gazeta Głubczyce. Podaj dalej!

Przetarg Banku Spółdzielczego

R E G U L A M I N P R Z E T A R G U   P I S E M N E G O
na sprzedaż nieruchomości
 
I. PRZEDMIOT PRZETARGU
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa, tj. prawo własności gruntu wraz z prawem własności budynku, położona w Branicach przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 8, 48-140 Branice. Nieruchomość składa się z budynku o łącznej powierzchni użytkowej 405,40 m2 oraz działek
 • nr 344/3 o powierzchni 0,0738 ha zabudowanej budynkiem usługowym dla której Sąd Rejonowy w Głubczycach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW nr OP1G/00015430/8
 • działki nr 345/2 o powierzchni 0,0089 ha zabudowanej budynkiem usługowym, dla której Sąd Rejonowy w Głubczycach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW nr OP1G/00027940/3.
   
Ceną wywoławcza wynosi 1.299.000,00 zł  brutto  (słownie: jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy gr. 00/100). Sprzedaż zwolniona z VAT na podstawie art. 41 ust. pkt 10.
II. WARUNKI UCZESTNICTWA W PRZETARGU
 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie w terminie do dnia 30 czerwca 2022 r. do godz. 15:00  pisemnej, bezwarunkowej oferty zawierającej:
  1. imię i nazwisko lub nazwę oferenta, jego adres lub siedzibę, nr identyfikacji podatkowej,
   a w przypadku podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru lub ewidencji – kopię aktualnego wypisu z właściwego rejestru lub ewidencji,
  2. numer telefonu oraz / lub adres e-mail,
  3.  oferowaną cenę brutto nie niższą niż cena wywoławcza,
  4. podpisane oświadczenia, złożone na formularzu stanowiącym Załącznik do niniejszego regulaminu,
  5. numer rachunku bankowego, na który należy zwrócić wadium w przypadku nieprzyjęcia oferty,
  6. dowód wpłaty wadium.
 1. Oferta musi zostać złożona w języku polskim oraz musi zostać podpisana zgodnie z zasadami reprezentacji. W przypadku, jeżeli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika do oferty musi zostać dołączony oryginał pełnomocnictwa.
 1. Oferty w zamkniętych kopertach z wyraźnym dopiskiem „NIE OTWIERAĆ – BRANICE – PRZETARG” należy składać w Sekretariacie Banku Spółdzielczego w Namysłowie przy Placu Wolności 12, 46-100 Namysłów, w godzinach od 8:00 do 15:00  lub przesłać pocztą (decyduje data i godzina wpływu do Sekretariatu Banku Spółdzielczego w Namysłowie)
  w terminie do dnia 30 czerwca 2022 r. do godz. 15.00. Oferta niespełniająca wyżej opisanego wymogu może zostać uznana za nieważną.
III. DOKONANIE WPŁATY WADIUM.
W celu udziału w przetargu, oferent zobowiązany jest do wpłaty wadium w wysokości 1% ceny wywoławczej brutto. Wpłaty wadium należy dokonać przelewem na rachunek Banku Spółdzielczego w Namysłowie o numerze:  28 8890 0001 9999 9999 9000 0062. Wszystkie opłaty bankowe związane z przelewem wadium ponosi oferent.
 
IV. ROZPOZNANIE OFERT I ZAWARCIE UMOWY.
 1. Przetarg ma charakter pisemnego przetargu.
 1. Rozpoznanie ofert nastąpi na niejawnym posiedzeniu Komisji Przetargowej w Banku Spółdzielczym w Namysłowie.
 1. Wyboru oferty dokonuje Komisja Przetargowa.
 1. Kryterium wyboru oferty jest zaoferowana cena.
 1. W przypadku, gdy w toku przetargu wpłynie więcej niż jedna oferta na zakup nieruchomości, Bank wyznaczy posiedzenie, na którym zostanie przeprowadzona dodatkowa licytacja (aukcja) pomiędzy dwoma oferentami, którzy zaoferowali ceny najwyższe dla nieruchomości będącej przedmiotem przetargu. Kwota postąpienia w licytacji wynosić będzie nie mniej niż 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).
 1. Oferenci, o których mowa w ust. 5, o terminie aukcji zostaną powiadomieni pisemnie
  z co najmniej 10-dniowym wyprzedzeniem. Wysłanie zawiadomienia drogą elektroniczną
  na adres e-mail podany w ofercie jest równoznaczny z zawiadomieniem na piśmie.
 1. Oferenci, o których mowa w ust. 5, ich reprezentanci, lub należycie umocowani pełnomocnicy powinni stawić się na posiedzeniu, na którym zostanie przeprowadzona licytacja.
 1. Niestawiennictwo żadnego z zaproszonych oferentów na posiedzeniu skutkuje dokonaniem przez Bank wyboru najwyższej oferty pisemnej, złożonej na daną nieruchomość.
 1. W przypadku, gdy stawi się tylko jeden oferent, Bank podejmie decyzję o zawarciu umowy sprzedaży z oferentem, który złożył najwyższą pisemną ofertę, chyba że oferent obecny na posiedzeniu (będący jednocześnie oferentem, który nie złożył najwyższej oferty) zaoferuje cenę wyższą od najwyższej zaoferowanej kwoty powiększonej o 1 % ceny wywoławczej brutto.
 1. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi w terminie jednego miesiąca od dnia wyboru oferty przez Bank.
 1. Wydanie nieruchomości nastąpi w terminie do dnia 30 września 2022 r.
 1. Umowa sprzedaży zostanie zawarta w Kancelarii Notarialnej wybranej przez Kupującego.              W przypadku braku porozumienia co do wyboru Kancelarii Notarialnej, umowa sprzedaży zostanie podpisana w Kancelarii Notarialnej wybranej przez Bank.
 1. Wszelkie opłaty związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości, w szczególności koszty sporządzenia aktu notarialnego, koszty wpisu do księgi wieczystej oraz wszelkie ewentualne podatki i inne opłaty publicznoprawne - pokrywa Kupujący.
 1. Stawka podatku VAT albo podatku od czynności cywilnoprawnych zostanie naliczona zgodnie ze stanem faktycznym i prawnym obowiązującym w dniu sprzedaży.
 1. Jedyną akceptowalną formą zapłaty jest przelew całej kwoty ceny na rachunek bankowy Sprzedającego dokonany w takim terminie, by uznanie rachunku bankowego Sprzedającego nastąpiło najpóźniej w dniu poprzedzającym podpisanie aktu notarialnego - umowy sprzedaży nieruchomości. Z zachowaniem terminu określonego w pkt 10, akt notarialny zostanie zawarty w terminie ustalonym pomiędzy stronami. W braku porozumienia co do terminu zawarcia aktu notarialnego termin jednostronnie określi Bank, z tym jednak zastrzeżeniem, iż nie może on przypadać wcześniej niż na 3 dni robocze przed upływem terminu określonego w pkt 10.
 1. Oferentowi, którego oferta została wybrana, wpłacone wadium zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia.
 1. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone bez odsetek, na wskazane przez nich rachunki bankowe, w terminie 7 dni od dnia wyboru oferty przez Komisję Przetargową.
 1. Wadium przepada na rzecz Sprzedającego w razie uchylenia się wybranego oferenta od zawarcia umowy sprzedaży i zapłaty ceny na warunkach określonych w niniejszym regulaminie. W szczególności wadium przepada w razie niezawarcia umowy z przyczyn leżących po stronie Kupującego w terminie określonym w pkt 10, w tym zwłaszcza w przypadku niezapłacenia przez Kupującego całej ceny nabycia.
V. POZOSTAŁE WARUNKI
 1. Oferowana cena nie może być niższa niż cena wywoławcza.
 1. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
 1. Oferent nie może składać ofert warunkowych.
 1. Oferta nie może zawierać postanowień niezgodnych z niniejszym regulaminem.
 1. Oferta nie może – pod rygorem nieważności – pozostawać w swej treści w sprzeczności
  z niniejszym regulaminem.
 1. Oferty niespełniające warunków określonych w niniejszym regulaminie, w szczególności oferty złożone jedynie na wybrane przedmioty (nieruchomości) oraz oferty złożone po terminie – zostaną odrzucone i nie będą rozpatrywane.
 1. Na podstawie art. 701 § 3 Kodeksu cywilnego - Bank zastrzega sobie prawo zmiany, odwołania lub unieważnienia przetargu, bądź aukcji (licytacji) bez podania przyczyn.
 1. Kupujący nabywa nieruchomość w stanie wolnym od obciążeń.
 1. Rękojmia za wady prawne i fizyczne nieruchomości będącej przedmiotem przetargu zostaje wyłączona, z zastrzeżeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 1. Pisemne, bezwarunkowe oferty winny być składane w zamkniętych kopertach z wyraźnym, widocznym, uniemożliwiającym ich przypadkowe otwarcie dopiskiem drukowanymi literami:
„NIE OTWIERAĆ – BRANICE – PRZETARG”
 1. Zaleca się opieczętowanie koperty, bądź też inne jej zabezpieczenie przed przypadkowym otwarciem.
 
 1. Wszelkie informacje na temat przedmiotu przetargu, jak również szczegółowe informacje dotyczące trybu składania ofert, można uzyskać pod nr tel. 77 410 91 00, 697 993 145 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00, jak również drogą elektroniczną pod adresem: bank@bsnamyslow.com.pl
 
 

<< Wróć do poprzedniej strony

Jedyni w regionie

Prowadzimy czasopismo niezależne!

Jedyna w regionie gazeta niezależna

Wydawana przez prywatną firmę, a więc nie jest finansowana z budżetu jakiejkolwiek politycznej instytucji. 

 

Interaktywne i nowoczesne medium

Nasza gazeta to nie tylko papier, ale także wydania elektroniczne, fanpage, możliwość obejrzenia materiałów filmowych i zdjęć poprzez korzystanie z QR Codów. Witryna i gazeta tworzą razem medium o nieograniczonych możliwościach!
 

E-wydania

Przesuń palcem w prawo by zobaczyć więcej

Głubczyce. Podaj dalej! 44
Pobierz Przeglądaj
Głubczyce. Podaj dalej! 43
Pobierz Przeglądaj
Głubczyce. Podaj dalej! 42 (lipiec)
Pobierz Przeglądaj
Głubczyce. Podaj dalej! 41
Pobierz Przeglądaj
Głubczyce. Podaj dalej! 40
Pobierz Przeglądaj
Głubczyce. Podaj dalej! 39 (kwiecień)
Pobierz Przeglądaj
Głubczyce. Podaj dalej! 38 (marzec)
Pobierz Przeglądaj
Głubczyce. Podaj dalej! 37(luty)
Pobierz Przeglądaj
Głubczyce. Podaj dalej! 36 (styczeń)
Pobierz Przeglądaj

Oferta Reklamowa

 

Reklama prasowa jest jednym z najlepszych sposobów komunikowania się różnych branż z rynkiem. Prasa lokalna jest bardzo dobrym medium dla utrzymania świadomości istnienia firmy lub produktu czy przedstawienia ciekawej oferty dużemu gronu odbiorców.

Nie trzeba nikogo przekonywać, że reklama prasowa jest niezwykle rozwiniętą formą reklamy o bardzo długich tradycjach. Na jej popularność niewątpliwie wpływa przeświadczenie, że słowo pisane jest bardziej wiarygodne i wzbudza mniej wątpliwości.Dodatkowo, ciekawe treści i duże zainteresowanie gazetą przekłada się na duże zainteresowanie reklamami w niej zawartymi. Za pośrednictwem prasy można docierać do konkretnej grupy odbiorców i przekazywać bardziej szczegółowe informacje niż w innych formach reklamy.

Przedsiębiorco, reklama w lokalnej prasie niezależnej to nie tylko Twój sukces. Pamiętaj, że kupując u nas usługę wspierasz wolne media i niezależne dziennikarstwo, tak potrzebne w naszym kraju i regionie…

Wszelkie prawa zastrzeżone 2023

Ta strona używa COOKIES. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.   akceptuje